เครื่องมือตรวจวัดด้านเครื่องกล

การพัฒนาด้านอิเล็คทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ทำให้เครื่องมือวัดต่างๆ ทั้งทางไฟฟ้า และเครื่องกลสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น มีความน่าเชื่อถือ และเที่ยงตรงมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือตรวจวัดด้านเครื่องกล มีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิมีหลากหลายชนิด หลายแบบ แต่ละแบบมีความแตกต่างกันในเรื่องของสภาวะแวดล้อมในการตรวจวัดและการประยุกต์ใช้งาน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงที่มีใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรม

-e1441786808520

 

รูปเครื่องวัดอุณหภูมิ

ตาราง : เครื่องวัดอุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว(Liquid-in-Glass Thermometers) การทำงานจะอาศัยหลักการขยายตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อคายความร้อน ของเหลวที่ใช้บรรจุในกระเปาะแก้วของเทอร์โมมิเตอร์คือปรอทหรือแอลกอฮอล์ที่ผสมกับสีแดง
เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล(Digital Thermometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลเหมาะสำหรับพกพาสามารถวัดอุณหภูมิทั้งของแข็งและของเหลว
เทอร์โมคัปเปิล(Thermocouple) มีการใช้อย่างแพร่หลาย ราคาถูก มีความทนทาน ติดตั้งง่ายและให้ผลตอบสนองที่รวดเร็ว สามารถใช้วัดอุณหภูมิได้ทั้งอากาศ น้ำ เทอร์โมคัปเปิลสามารถใช้งานร่วมกับตัวควบคุมเพื่อควบคุมการทำงานให้อุณหภูมิคงที่
เครื่องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี (Radiation Pyrometer) เครื่องมือวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสีได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะสามารถวัดอุณหภูมิได้โดยตรงและรวดเร็วพกพาได้สะดวก หลักการตรวจวัดใช้วิธีการวัดค่าการแผ่รังสีออกจากพื้นผิว

2. เครื่องมือวัดความชื้น

ความชื้นสัมพัทธ์เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ใช้ในการปรับอากาศ นอกจากอุณหภูมิเพื่อให้เกิดความสบายหรือเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้ห้องทำงาน

ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือจะเป็นความชื้นสัมพัทธ์มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ ปริมาณไอน้ำที่มี่อยู่ในอากาศขณะนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมินั้นๆ เครื่องมือวัดความชื้นโดยทั่วไป ได้แก่

-e1441786940165

 

รูปเครื่องวัดความชื้น

ตาราง : เครื่องวัดความชื้น

เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง (Wet and Dry Bulb Thermometer) เป็นเครื่องมือวัดความชื้นที่หาได้ง่าย โดยการนำเอาปรอทวัดอุณหภูมิจุ่มลงในสำลีที่มีน้ำ ทำให้เรียกกันทั่วไปว่า อุณหภูมิกระเปาะเปียก
เครื่องวัดความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์  ทำงานโดยใช้หัวเซ็นเซอร์แบบตัวเก็บประจุ (Capacitive Sensor) ซึ่งค่าความจุไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศที่วัดหรือเป็นหัวเซ็นเซอร์ที่ทำด้วยซิลิคอน ซึ่งค่าความนำไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงตามความชื้นของอากาศที่วัด ในปัจจุบันเครื่องวัดความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความแม่นยำสูงและสะดวกในการพกพา

3. เครื่องวัดความดัน

เครื่องมือวัดความดันเป็นเครื่องมือวัดสำคัญในอุตสาหกรรมมีใช้หลากหลาย ทั้งระบบอัดอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบไอน้ำ

 

-e1441786999315

รูปเครื่องวัดความดัน

4. เครื่องวัดอัตราการไหล

-e1441787043255

 

รูปเครื่องวัดอัตราการไหล

5. เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

เครื่องมือการวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้  เป็นเครื่องที่ใช้ในการวิเคราะห์แก๊สไอเสีย เมื่อวัดค่าต่างๆ ออกมาแล้วจะทำให้รู้ว่ามีการเผาไหม้สมบรูณ์หรือไม่ โดยค่าที่นิยมตรวจวัดคือค่า O2 (ปริมาณออกซิเจนในการเผาไหม้)

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้2

 

รูปเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้


Bibliography

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2555). บทที่ 2 การตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน. In คู่มือการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (pp. 2-6 – 2-9).