รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 9

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (อาคารควบคุม)
หลักสูตร “การตรวจวัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 9
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล บริษัท
1 นายธนวัฒน์    อินทร์รุ่งเรือง อาคารสยามดิสคัพเวอรี่-สยามทาวเวอร์
2 นายไพศาล      รักศรี อาคารสยามเซ็นเตอร์
3 นายฐณาณัฏฐ์  คงสุวรรณสกุล บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4 นายเอกชัย อัษฎามระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5 นายนคร สัมโย บริษัท แกรนต์ หลานหลวง จำกัด(โรงแรมรอยัลปริ้นเซส)
6 นายเจษฎาฉัตร เอมวัฒน์ บริษัท โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ จำกัด
7 นายสินชัย ด่างน้ำเที่ยง บริษัท ธนิยะเรียลเอสเตต จำกัด
8 นายปราโมทย์ สุขเจริญ บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
9 นายสุพจน์ เบ็งทอง บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
10 นายณัฐภณ สุขกลิ่น บริษัท วรลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
11 นางสาวน้ำทิพย์ พจนายน การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน
12 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
13 นายวราพงษ์ เหิมพยัคฆ์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
14 นายสุชาติ สอพิมาย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
15 นายยุทธนันท์ พันทา บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
16 นายปรเมศวร์ พิชิตานนท์ การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา
17 นายนิราศ แสงจันทร์ บริษัท บางกอกโฟม จำกัด
18 นายภาวิน อ่อนแก้ว บริษัท บางกอกโฟม จำกัด
19 นายธนพนธ์ เลิศดี บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด
20 นายสมาน ยิ่งยวด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด
21 นายสุชีพ สุดตะไล บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด
22 นายอธิสิทธิ์ พิมสอาด บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
23 นายสันติ วชิรสิทธิ์เสถียร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
24 นางสาวอนัญญา วงศ์รัตนกาญจน์ บริษัท บิ๊กล๊อท เมกะ สโตร์ จำกัด
25 นายธีรพงษ์ จันทร์มา โรงแรมแกรน์ไชน่า
26 นายอนุสิษฏ์ จีปน โรงแรมแกรน์ไชน่า
27 นายอธินาถ กองอินทร์ บริษัท โรงแรม เดอะ ไดนาสตี้ จำกัด
28 นายสุชิน รักษ์บงกชกุล บริษัท ไทยพรอชเพอริตีเทอมินอล จำกัด
29 นายกิตติ เหลาธิ บริษัท ไทยคม จำกัด
30 นายวิไล ปะเสนะ บริษัท  ไทยคม จำกัด
31 นายสหสีห์ ธนะพัฒ์ บริษัท มหานครยิปซั่ม จำกัด
32 นายบน วงษ์เจริญ บริษัท มหานครยิปซั่ม จำกัด
33 นายวีระพจน์ คงทัน บริษัท พี.ซี. – เอไอเอ จำกัด
34 นายวิศรุต ปันติ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด
35 นายสุรเทพ พุฒนอก บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด
36 นายณัฐนันท์ ชาญวิรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนาการ (2530)
37 นายนิสิต อาจมาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนาการ (2530)
38 นายสุจิน พวงมาลัย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนุบสนุน
39 นายภูวนัย สุรินราช สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนุบสนุน
40 นายจิรพัฒน์ ทวีสุข สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนุบสนุน
41 นางสาวสลิตา ศิลปบดินทร์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนุบสนุน
42 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์ หจก. เอสเค แอสโชซิเอท
43 นางสาวพักตร์พริ้ง สิงพานิชย์ บริษัท เอ อาร์ดิเท็ค จำกัด
44 นายคุณากร กลิ่นเทียน โรงพยาบาลธนบุรี 2
45 นายเดชา โฉมอยู่ โรงพยาบาลธนบุรี 2
46 นายณัฐวุฒิ พุ่มชัย โรงพยาบาลธนบุรี 2
47 นายธนาคาร ปักเคทัง บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
48 นายธิติพงษ์ แสงแพร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
49 นายอุทิศ ปิตะบูรณ์ บริษัท เตียงฮงสีลม จำกัด
50 นายชาติชาย อุฬารวิริยากุล บริษัท เตียงฮงสีลม จำกัด
51 นายไชยวัฒน์ เอื้อชีวกุล บริษัท เตียงฮงสีลม จำกัด
52 นายเชาว์ลิตร ศรีสวัสดิ์ บริษัท อพอลโลเท็กซ์ จำกัด
53 นายพนม เลิศล้ำ บริษัท สยามโอกาโมโต จำกัด
54 นายสุเมธ เจริญสุทธิพันธ์ โรงงานยาสูบ
55 นายศราวุธ เอโกบล โรงงานยาสูบ