รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 8

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (โรงงานควบคุม)
หลักสูตร “การตรวจวัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 8
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ-สกุล บริษัท
1 นายเทียนชัย โควินทเศรษฐ์ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรินิกส์(ประเทศไทย)
2 นายขจรวัฒน์ เจริญสุข บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 นายอนุชา เกิดพร้อม บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 นายธนศักดิ์ จันทร์รัตน์ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
5 นายอนุสรณ์ วิมานบรรพต บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
6 นายเจษฎา สงวนกลิ่น บริษัท มิลลิเมด จำกัด
7 นายอรรคพล บุตรทา บริษัท มิลลิเมด จำกัด
8 นายอรัญ อยู่กำเหนิด บริษัท วีเทค แฟคทอร์ จำกัด
9 นายประวิทย์ ตรวจมรรคา บริษัท วีเทค แฟคทอร์ จำกัด
10 นายอัครวัฒน์ อัครจิราพงศ์ บริษัท อาซาฮีเทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
11 นายกุลภณ จรัสอำไพ บริษัท อาซาฮีเทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
12 นายเอกพจน์ เจริญรัตน์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ลพบุรี)
13 นายวัชระ สระแก้ว บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ลพบุรี)
14 นายวุฒิชัย เสียงใส บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ลพบุรี)
15 นายสุรัช จงใจรัก บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ลพบุรี)
16 นายสมไชย อู่ไพบูรณ์ บริษัท ซูสินคอนกรีต จำกัด
17 นายชัยชนะ จูมี บริษัท ซูสินคอนกรีต จำกัด
18 นายนิรุธร์ ภูโคกค้อย OTEC (Thailand) Co.,Ltd.
19 นายอำนาจ ผ้าเจริญ OTEC (Thailand) Co.,Ltd.
20 นายธรรมธาดา สุวรรณวงศ์ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
21 นายคณาวุธ เครือประสิทธิ์ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
22 นางสาววิมลรัตน์ โพธิ์เตี้ย บริษัท เค.เอส.พี อุปกรณ์ จำกัด
23 นายธนัช รักษ์ศรี บริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด
24 นายสหภัส พุทธิขจร บริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด
25 นายณัฐพล คนงาม บริษัท ไทยเซ้มคอน จำกัด
26 นายจักรวาล ศรีหาคลัง บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัด
27 นายจตุพร ทองใบ บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัด
28 นางสาวสุชญา อุบลพูลผล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคิล จำกัด มหาชน (สาขา5)
29 นายชนนาถ วิเชียรเจริญ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคิล จำกัด มหาชน (สาขา5)
30 นายทองสูน คงความเจริญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
31 นายกฤษดา ราษฎร์อุส่าห์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
32 นายอาณัติ พงษ์ประยูร บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
33 นายชินกร สันวิลาส บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
34 นายรักษ์ ผิวนิ่ม บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
35 นายศุภชัย หวังลัดดา บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
36 นายรัฏฐาธิป ยะวงษ์ศรี บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง) 1 จำกัด
37 นายวุฒินันท์ ตันวิเชียร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
38 นายชัชวาล ฉัตรอินทร์ บริษัท สยาม มิชลิน จำกัด
39 นายณัฐวุฒิ ปรีชาเจริญศรี บริษัท สยาม มิชลิน จำกัด
40 นายวิรชัย ห้องแซง บริษัท พชร สวีท จำกัด
41 นายอิสรศักดิ์ ยอดพรหม บริษัท ทีทีเอส พลาสติก จำกัด
42 นายวรวิทย์ คำรูป บริษัท ทีทีเอส พลาสติก จำกัด
43 นายวัชรินทร์ วงศ์ประไพโรจน์ บริษัท หนองแคโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
44 นายศุภโชค บุญเพ็ชร บริษัท หนองแคโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
45 นายศุภโชค โชคเหมาะ บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด
46 นายอรรคเดช ศิริ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
47 นายพิภพ พลายมี บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
48 นายกิตติชัย ต่กดำรงค์กุล บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
49 นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศิริประเสริฐ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
50 นายสันติ สุวรรณไตร บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
51 นางดุษฎี ศิริวัฒนโยธิน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
52 นายภีรพัฒน์ วงษ์สุวรรณ บริษัท ทองไทยอุตสาหกรรม จำกัด