รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 7

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (อาคารควบคุม)
หลักสูตร“การตรวจวัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 7
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล บริษัท
1 นายธรพงษ์ ชัชวาลกิจกุล บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด
2 นายธงชัย พันธ์ไพศาล บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด
3 นายมานนท์ ตั้งแสงสุวรรณ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 นายมานิตย์ ดีโสภา บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 นายทวีพงศ์ เลาหเธียรประธาน บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6 นายสมปอง เศรษฐวิไล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
7 นายอุดมศักดิ์ ภูนาคี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
8 นายวชิรวิทย์ ศรีประวัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
9 นายอดิศร  อุ่นสุข โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
10 นายไตรรงค์  ทองอินทร์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
11 นายอนันต์  ถาวรประภา โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
12 นายสามารถ  ดำรงธรรม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
13 นายพรชัย พรหฤทัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14 นายนทวีร์ ไชยจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15 นายพีรวัจน์ มีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
16 นายกวินชัย ต้องตรงทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
17 นายธวัชชัย เทือกเถา ธนาคารแห่งประเทศไทย
18 นายถิรวัฒน์ ปิ่นเวหา ธนาคารแห่งประเทศไทย
19 นายชวลิต อึ้งติ๊ดใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
20 นายสิทธิศักดิ์ ศรีอภัย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
21 นายวสุธา หงสกุล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
22 นายบัญชา วิเศษชุมพล บริษัท แกรนต์ หลานหลวง จำกัด(โรงแรมรอยัลปริ้นเซส)
23 นายยอดชาย ครองยศ บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลิ่ง จำกัด
24 นายสิทธิเดชา วิเชียรวรรณ์ บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลิ่ง จำกัด
25 นายวีระ ศรีสุข บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลิ่ง จำกัด
26 นายมงคล เลิศวรปรีชา บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลิ่ง จำกัด
27 นายภูวนาถ นุสุ บริษัท ธนิยะ จำกัด
28 นายจีระ จันทร์เหลือง บริษัท โอลิมเปีย ทาวเวอร์ จำกัด
29 นายสิทธิชัย แก้วมะณีวงศ์ บริษัท ไทย เอ็นเนอร์ยี่ ออดิเตอร์ จำกัด
30 นายสมเกียรติ์ ประทุมมินทร์ บริษัท ไทย เอ็นเนอร์ยี่ ออดิเตอร์ จำกัด
31 นายณัฐพล อินทร์จันทร์ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
32 นายศตวรรษ ชัยโย บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
33 นายอาทิตย์ สมสายผล บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
34 นายกิตติศักดิ์ ชีวะประมง บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
35 นายเสกสรรค์ พงษ์งาม บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด
36 นายบัณฑิต แสงสุวรรณ์ บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด
37 นายกิตติศักดิ์ กรอบแก้ว บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
38 นายวิสิษฐ โพธิไชยะ บริษัท รามาแลนด์ ดีเวลอพเมนท์ จำกัด
39 คุณวสันต์  ฟุ้งเสถียร บริษัท รามาแลนด์ ดีเวลอพเมนท์ จำกัด
40 นายอำนาจ ผ่องศรี บริษัท แมกซ์วิน มิลเดอร์ส จำกัด
41 นายธนา ธีวริภูศิริ บริษัท แมกซ์วิน มิลเดอร์ส จำกัด
42 นายปิยะ ณ ลำพูน บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด
43 นายอานนท์  พลพืช บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำกัด
44 นายจราพงศ์  ริยาพันธ์ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำกัด
45 นายชำนาญ  ปานนาค บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำกัด
46 นายทรงเกียรติ ปึงประวัติ บริษัท เดอะ มิราเคิล สุวรรณภูมิ จำกัด
47 นายวัชรพงษ์ ตาปราบ บริษัท พชร สวีท จำกัด
48 นายกฤษฎา นุชละออ การไฟฟ้านครหลวง
49 นายมานิต ชาวชื่นสุข การไฟฟ้านครหลวง
50 นายชาติชาย สุประพาส บริษัท เอฟ.บี.ที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด
51 นายวิระพล นาคแป้น บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์แนลชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด
52 นายอมร เอี่ยมธนากุล โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร
53 นายวัฒนะ  ท้วมเพ็ง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร
54 นายสุพัฒน์  อ่อนแก้ว โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร
55 นายกำลังพล พลอยน้อย บริษัท ไซล่าเซลล์และพลังงานทดแทน (ประเทศไทย)
56  นายชัยรัตน์ ศิริแพทย์  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
57  นางสาวธีรารัตน์ สุวรรณสิชณน์  บริษัท พอสซัพพลาย จำกัด
58  นายธวัชชัย ทองศรีเปล่ง  ธนาคารแห่งประเทศไทย
59  นายธนพัชร์ อิ่มลอย  มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนา
60