รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 6

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (โรงงานควบคุม)
หลักสูตร “การตรวจวัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 6
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมชลอินเตอร์

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล บริษัท
1 นายมงคล แก้วมุตดา บริษัท อีเลคโทรลักซ์(ประเทศไทย)จำกัด
2 นายไซโย แน่นอุดร บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรัทเม้นท์ จำกัด
3 นายสมชาย ตะบองทอง บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรัทเม้นท์ จำกัด
4 นายขวัญชัย จีนสุขแสง บริษัท อุตสาหกรรมจรเข้ (ไทย) จำกัด
5 นายอัศรินทร์ ศรีวิเศญ บริษัท อุตสาหกรรมจรเข้ (ไทย) จำกัด
6 นายอนุสรณ์ กำลังกล้า บริษัท ฟีลคอน แฟบริกส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
7 นายอภิสิทธิ์ บุญเรืองเศษ บริษัท เอกาแพค จำกัด
8 นายบุญลือ ยิงรัมภ์ บริษัท เอกาแพค จำกัด
9 นายพงษ์ศักด์ ป้อมสุวรรณ Kobayashi Industrial(Thailand)Co.,Ltd.
10 นายสมพงษ์ สร้างสวน Kobayashi Industrial(Thailand)Co.,Ltd.
11 นายทศพร กองดา บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
12 นายอุทิศ อดทน บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
13 นายอาคิรา สุธาณินต์ บริษัท คาราซูมิลาบอราทอรี่ ประเทศไทย จำกัด
14 นายณัฐพล ลือพงศ์พัฒนะ บริษัท คาราซูมิลาบอราทอรี่ ประเทศไทย จำกัด
15 นายสัจจพงศ์ ร่วมจิต การประปาส่วนภูมิภาคเขต1
16 นายกฤตธี มีมานัส การประปาส่วนภูมิภาคเขต1
17 นายสุทธพงษ์ ยิ้มช้อย การประปาส่วนภูมิภาคเขต1
18 นายธวัชชัย ใยเผือก การประปาส่วนภูมิภาคเขต1
19 นายบุญทิน ซิวตาวงศ์ บริษัท ทีทีเอส พลาสติก จำกัด
20 นายอัครเดช วงศ์ไชย บริษัท ทีทีเอส พลาสติก จำกัด
21 นายอุเทน ญาณจรูญ บริษัท ไทย โด โน – เกน เกน จำกัด
22 นายทศพร ล้อมเมตตา Basf (Thai) Ltd.
23 นายสุนันท์ พยับเดช Basf (Thai) Ltd.
24 นายศุภชัย สระบัว บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
25 นายเรืองฤทธิ์ รังษะพรหม บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด
26 นายกานพงศ์ อินทรมานวงศ์ บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด
27 นายอภิเศก ไพรหลง บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
28 นายเอกชัย ธรรมสีทอง บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
29 นายพิพัฒน์ นาคขุนทด บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
30 นายวิโรจน์ เถาะสูงเนิน บริษัท โทโยนากา (ไทยแลนด์) จำกัด
31 นายเกรียงศักดิ์ จันทะแสง บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
32 นายอาคม โสพันนา บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
33 นายการุณ กุศล บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
34 นายสุภกิจ ขันทะสอน บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
35 นายคณิตภูมิ ดุลยเกษม บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
36 นายธนา เอกกุล บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
37 นายฤกษ์บุญ แสงสวัสดิ์ บริษัท จักรวาลเคมี จำกัด
38 นายพีร์ ชัยมงคลมณี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
39 นายจเร พัวสุวรรณ์ หจก.ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล
40 นายเพลิน คงสุวรรณ หจก.ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล
41 นายสามารถ นิมมานภูมิ บริษัท stan bee asia
42 นายชนินทร์ บรรไพ บริษัท stan bee asia
43 นายสุทัศน์ ชาติเชษฐ์พงษ์ บริษัท stan bee asia
44 นายสุทัศน์ หมื่นวิชา บริษัท stan bee asia
45 นายธนชล โหลยา บริษัท พ็อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
46 นายปราโมทย์ สังข์วงศ์ บริษัท พ็อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
47 นายวิชัย โหลยา บริษัท พ็อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
48 นายชัยวัฒน์ ศรีธนราช บริษัท เอบีบี จำกัด
49 นายอุทัย สุระขันธ์ บริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด
50 นายอุทิศ กองนอก บริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด
51 นายทรงฤทธิ์ แสงคำ บริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด
52 นายฐานันดรชัย สาครขันธ์ บริษัท สยามเด็นโซ่แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
53 นายอรรถวุฒิ เพ็งเลีย บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
54 นายณัฐพนธ์ วงศ์ลี บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
55 นายธานินทร์ เริ่มจำ บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
56 นายสายันต์ มีปิ่น บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
57 นายจตุพล พัฒนเที่ยง บริษัท แอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จำกัด
58 นายธนากร ศรีสะอาด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
59 นายกมลศักดิ์ ต่ายเพ็ชร์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
60  นายชูเดพ กุลไข  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
61  นายอนุรุทธ์ วรสกุล  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
62  นายสุวัฒน์ ไชยโย  บริษัท อาซาฮีเทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
63
64
65