รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 5

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (โรงงานควบคุม)
หลักสูตร “การตรวจวัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 5
วันที่ 20-22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ-สกุล บริษัท
1 นายกิตติพงษ์  ทัศพร บริษัท เอเบิ้ล โพรเกรส อิรดัสทรี่ จำกัด
2 นายโกเมศ วงศ์จำนงค์ บริษัท เอเบิ้ล โพรเกรส อิรดัสทรี่ จำกัด
3 น.ส.ทัศนีย์ ศรีราจันทร์ บริษัท เอเบิ้ล โพรเกรส อิรดัสทรี่ จำกัด
4 นายณัฐวุฒิ น้อยวัฒนา บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด
5 นายทรงกลด บุษบง บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด
6 นายวสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์ บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
7 นายนวพรรษ ตาทอง บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
8 นายพิเชษฐ อินทร์ยิ้ม บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
9 นายประยูร ชื่นดวง บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
10 นายสมโภชน์ อ่าวแก้ว บริษัท เอส เอส เอ อุตสาหกรรม จำกัด
11 นายสุริยา สุวิทย์ บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)
12 นายประสพชัย เอี่ยมลือนาม บริษัท เทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด
13 นายวัชระ ประกอบทรัพย์ บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด
14 นายณัฐพล ทองคำ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด
15 นายเจษฎา นาวาทอง บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด
16 นายวิวัฒน์ ศรีเมือง บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด
17 นายกิตินัทธ์ พิสิฏฐิพล บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด
18 นายภูชิค บุญเทวี บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด
19 นายวุฒิชัย เกษมพรมณี บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด
20 นายประเสริฐ ปภังกรกิจ บริษัท เรเฮา จำกัด
21 นายสุดจิต สุวรภามณีสวัสดิ์ บริษัท สยามผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและโลหะ(1979) จำกัด
22 นางสาวเสาวณีย์ มาสังข์ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
23 นางสาววิลาสินี อิศรางกูร ณ อยุธยา บริษัท สหโรจน์เท็กซ์ไทล์ (1991) จำกัด
24 นายธีระ ภู่รัตนรักษ์ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
25 นายพิศาล ธรรมรัตน์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
26 นายสมชาย สุขล้อม บริษัท ลาดกระบังสตีล จำกัด
27 นายเสน่ห์ สละกลาง บริษัท ลาดกระบังสตีล จำกัด
28 นายคำใส โอราณ บริษัท ลาดกระบังสตีล จำกัด
29 นายอิทธิกร แกล้วกล้า บริษัท ลาดกระบังสตีล จำกัด
30 นายธนกร เจริญพันธุ์ บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกีด
31 นายสายันต์ ประเสริฐผล บริษัท สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
32 นายภัทรพงศ์ อัญชันภาค บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
33 นายวิเชษฐ์ เกิดสมจิตต์ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
34 นายเพ็ชรกล้า จันทร์วิไล บริษัท ศิริมิตร จำกัด
35 นายยุทธพงษ์ ภูเขียว บริษัท ศิริมิตร จำกัด
36 นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรครุฑ บริษัท ธนิยะ จำกัด
37 นายศุภชัย ใจสงบ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
38 นายเทียนชัย โควินทเศรษฐ์ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัด
39 นายเสน่ห์ ทองระย้า บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
40 นายสัมฤทธิ์ พรมชาติ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
41 นายสายัณห์ นามหิรัญ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
42 นายกิตติ อารัชกุล บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
43 นายสรวิช ลีลาวานิชกิจ บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล จำกัด
44 นายณรนาถ อร่ามรัชนี โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
45 นายเอกรงค์ จันทร์เจริญ บริษัท ไทยกอง จำกัด
46 นายสุวัติ ว่อนกลิ่น บริษัท แอลเอฟ โลจิสิกส์(ประเทศไทย) จำกัด
47 นายประจันทร์ วงศ์โคคุ้ม บริษัท แอลเอฟ โลจิสิกส์(ประเทศไทย) จำกัด
48 นายเอกลักษณ์ ฟองคำ บริษัท แอลเอฟ โลจิสิกส์(ประเทศไทย) จำกัด
49 นายธวัชชัย ราชโยธา บริษัท แอลเอฟ โลจิสิกส์(ประเทศไทย) จำกัด
50 นายจตุชัย บุญนำ บริษัท ปรนันท์ จำกัด
51 นายดนุพล พัจนา บริษัท ไทโย เทคโนโลยี อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
52 นายณัฐวุฒิ ภายศรี บริษัท ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
53  นายชยกร ปัฏชาศรี  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
54  นายชาญณรงค์ ชัชวราโชติ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
55  นายณัฐพล สุนทรอภิรักษ์  บริษัท ไทยกอง จำกัด