รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (โรงงานควบคุม)
หลักสูตร “การตรวจวัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 4
วันที่ 6-8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี

ชื่อ-สกุล บริษัท
1 นายสุนทร ชัยทัศน์ บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด
2 นายวราวุธ หันวิสัย บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด
3 นายสมบัติ เพ็งน้อย บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด
4 นายประภาส ฉ่ำแสง บริษัท อินฟุส เมดิคัล(ประเทศไทย)จำกัด
5 นายอนันต์ สังฆะมณี บริษัท อินฟุส เมดิคัล(ประเทศไทย)จำกัด
6 นายอรรณพ ภูพวก บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
7 นายกุศลศักดิ์ สิงห์ครุธ บริษัท น้ำมันอพอลโล(ไทย) จำกัด
8 นายวรวุฒิ พันธ์ครุฑ บริษัท น้ำมันอพอลโล(ไทย) จำกัด
9 นายจำนง น้ำเที่ยง บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด
10 นายสำรวย ผ่องใส บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
11 นายจักรวาล ทวีทรัพย์ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
12 นายสัญญา บรรเทิงใจ คลังปิโตรเลียขอนแก่น
13 นายถิร ชื่นสบาย บริษัท สยามคีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริง จำกัด
14 นายพิสิษฐ์สักดิ์ เครือเพชร บริษัท สยามคีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริง จำกัด
15 นายสมศักดิ์ ไชยโชติ บริษัท สยามคีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริง จำกัด
16 นายวิวัธน์ สัยญาอรรถ บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
17 นายปริญญา มุ่งถิ่น บริษัท แอร์อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์
18 นายอัครนิจ นิยมไทย บริษัท แอร์อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์
19 นายอภิชาติ บุญคำ บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
20 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นวัด บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
21 นายอมร ทวีชื่นสกุล บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
22 นายธีระศักดิ์ กันทาฝั้น บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย)
23 นายสุระพร แก้วพรมราช บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย)
24 นายเกียรติศักดิ์ เพียซ้าย บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย)
25 นายกำจัด สิทธิวรรณา บริษัท สยามยูไนเต็ด ไฮเทค จำกัด
26 นายวัฒนา อินตะพันธุ์ บริษัท สยามยูไนเต็ด ไฮเทค จำกัด
27 นายณัฐวุฒิ รักสัตย์ บริษัท สยามยูไนเต็ด ไฮเทค จำกัด
28 นายสรยุทธ เมฒโต บริษัท สยามยูไนเต็ด ไฮเทค จำกัด
29 นายชัยยุทธ เชตนุช บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล(ไทยแลนด์)
30 นายศักดิ์ชัย  แสงบำรุงทรัพย์ บ.ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
31 นายศรีรุ้ง  แซ่เจ่ง บ.ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
32 นายสมชาย เสลา บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด
33 นายชานนท์ พ่อค้าช้าง บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด
34 นายวิชยา อ่อนราษฎร์ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
35 นายสุทัศน์ เกียรติสมบัติ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
36 นายพันษ์ศักดิ์ บุญเพ็ชร์ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
37 นายยุทธนา เจริญกมลรัตน์ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
38 นายณรงค์ จันทร์แจ่มศรี บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
39 นายมานิตย์ ภูมิรินทร์ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
40 นายดุสิต มากทรัพย์ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
41 นายศุภโชค แพเพรชทอง บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
42 นายหัสนัย ศิริอุดมสิน บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
43 นายประเสริฐ ยันต์เสถียร บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
44 นายปิยะฉัตร พาหาสิงห์ บริษัท ไทยแมกซ์ โคลด์ สโตร์เรนจ์ จำกัด
45 นายสมมัค จันทะวงศ์ บริษัท ไทยแมกซ์ โคลด์ สโตร์เรนจ์ จำกัด
46 นายณัฐวุฒิ พางาม บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
47 นายสุพัทธ์ พยัพพฤกษ์ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
48 นายต่อศักดิ์ เค้ามูล บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
49 นายปริญญา สุพรรณกลาง บริษัท คาราซูมิลาบอราทอรี่ ประเทศไทย จำกัด
50 นายสุเมธ แก้วฉาย บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
51 นายจำเริญ สุกิจไพบูลย์ชัย บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
52 นายนิวัฒน์ แก้วเพ็ชร์มะดัน บริษัท คาราซูมิลาบอราทอรี่ ประเทศไทย จำกัด
53 นายดำรงค์เกียรติ์ น้อยจันทร์ บริษัท เดคคา เอ็มเอฟจี(ปทท)จำกัด
54 นายเกษม วชิรวงศ์ภิญโญ บริษัท เดคคา เอ็มเอฟจี(ปทท)จำกัด
55 นายสมฤทธิ์ พิมเสน บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
56 นายพิศาล คุ้มสอน บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด