รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (อาคารควบคุม)
หลักสูตร “การตรวจวัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 3
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

ชื่อ-สกุล บริษัท
1. นายสุรเชษฐ์ สีงาม  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน)
2. นายรัฐพล วงศ์ลาภสุวรรณ  อาคารเพ็ญชาติ ฟิสเนส เซ็นเตอร์
3. น.ส.พิศุทธิถา จันทร์แจ้ง  อาคารเพ็ญชาติ ฟิสเนส เซ็นเตอร์
4. นายชัยยศ เงินเชื้อ บริษัทไดเร็คชั่น แพลน จำกัด
5. นายพิพัฒน์ อินทร์มณี อาคารควบคุมคิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์คอมเพล็กซ์
6. นายอิทธิพล มงคลรัตนะกุล  อาคารควบคุมคิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์คอมเพล็กซ์
7. นายชาญยุทธ์ เพ่งผล บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
8. นายธนาเดช กาญจนพันธุ์ บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
9. นายพิเชษฐ นงนุช บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
10. นายสุรพงษ์ ชุ่มชื่น บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
11. นายธเนศร์ กลิ่นมาลี บริษัท หัวหินรอยัลพาเลท (โรงแรมซิตี้บีช)
12. นายวาทิต นิโกรธา บริษัท หัวหินรอยัลพาเลท (โรงแรมซิตี้บีช)
13. นายสมภพ ยงกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14. นายอดิศร สุขไชย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15. นายบุญส่ง โพธิ์กระสัง มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
16. นายรัตนา นนทะพรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
17. นายชัยสิทธิ์ สุทธิวง์สุนทร บริษัท รามาแลนด์ ดีเวลอพเมนท์ จำกัด
18. นายธรรมรงค์ วันอุดม บริษัท รามาแลนด์ ดีเวลอพเมนท์ จำกัด
19. นายวิวัฒน์ กาหลง บริษัท โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ จำกัด
20. นายทรงกิจ จิตภักดีบดินทร์ บริษัท เมาน์เท้นดรีก ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
21. นายทรงศักดิ์ ศรีจันทร์ บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด (โรงละครสยามนิรมิต)
22. นายดิเรก พิศวงศ์ บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด (โรงละครสยามนิรมิต)
23. นายปรัชญา คำทะเนตร บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด (โรงละครสยามนิรมิต)
24. นายสิริศักดิ์ วลัยศรี บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด
25. นายชรินทร์ อินทร์ค่ำ บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
26. นายไพรัช สุวรรณพงศ์ บริษัท เจ้าพระยาสยาม(1975) จำกัด
27. น.ส. วรารินทร์ อินทรักษ์ บริษัท ปรินทร จำกัด
28. นายพีรวิชญ์ ศรสันติ บริษัท ปรินทร จำกัด
29. นายวัชรพงษ์ โกลาหะฬะ บริษัท ปรินทร จำกัด
30. นายวีรภัทร คำวัน บริษัท ปรินทร จำกัด
31. ว่าที่ ร้อยตรีเรืองเดช ศรีหนารถ บริษัท โรงงานไทยแลนนิตติ้ง จำกัด
32. นายอนุวัตร บิณกาญจน์ บริษัท โรงงานไทยแลนนิตติ้ง จำกัด
33. นายณรงค์ พุทธิวนิช บริษัท ตงวาเฮง จำกัด
34. นายทัศน์ไชย ธนารักษ์วานิช บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
35. นายณัฐนันท์ อุดมกิตติ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
36. นายธนากร จิรคงสวัสดิ์ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
37. นายพิเชษฐ์ พลาดสุ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
38. นายโชคชัย ทองสุกแสง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
39. นายเจตนาทร ประกอบกิจ  บริษัท แกรนต์ หลานหลวง จำกัด(โรงแรมรอยัลปริ้นเซส)
40. นายรัชโรจน์ วิลาพันธ์  บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด
41. นายอดิศักด์ แสงเพรช  บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด
42. ว่าที่ ร้อยเอกธรรมณัฐ แก้วบุญส่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
43. นายธนัญชัย    ธนาหาญภิรมย์  บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
44. นายสัมภาษณ์  ปานขวัญ  บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
45. นายสุภาพ ชะเอม  บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
46. นายอดิศร มหามงคล  หจก.ลำปางเสรีสรรพสินค้า
47. นายธีระ วินัยถาวร  บมจ. กสทช โทรคมนาคม
48. นายจิรศักดิ์ บัวไตย์  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
49. นายธนากร สุขสอน  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
50.
51.
52.
53.
54.
55.