รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 10

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (โรงงานควบคุม)
หลักสูตร “การตรวจวัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 10
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล บริษัท
1 นายจักร์กฤษณ์ วงศ์ศรีแก้ว บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2 นายวรวิช เหม่งเวหา บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด
3 นายสมเกียรติ สมจินดา บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
4 นายพีรากร วรรณสูข บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5 นายโอภาส จำปาเทศ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด
6 นายณัฐพัชร์ จันทร บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด
7 นายนพดล  ชลเจริญ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
8 นายเกียรติศักดิ์  ศรีสุภาลักษณ์ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
9 นายสุกิจ ขุนราช บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
10 นายณรงค์ศักดิ์  ตุ้มทอง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
11 นายวรายุทธ เภาพาล บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
12 นายชัชชัย ศุภพิพัฒน์ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
13 นายเอกอรุณ ลีนะนิธิกุล บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
14 นายวัลลภ อารักษ์พุทธนันท์ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
15 นายรพีพันธ์ ศิริสมบัติ บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด
16 นายอดุลย์ เงินวิลัย บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด
17 นายอิทธิเดช กิ่งแก้ว บริษัท สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
18 นายวัลลภ แม้นอินทร์ บริษัท สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
19 นายสุนทร สุวรรณพันธ์ บริษัท ร็อคเวิธ จำกัด (มหาชน)
20 นายสุรสิทธิ์ นาใจเย็น บริษัท บางกอกโคลด์ สโตริจ เซอร์วิส จำกัด
21 นายดำรงศักดิ์ สมคิด บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22 คุณสถาพร พลดี บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
23 น.ส. นิรมล สมบูรณ์โชคลาภ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
24 นายณัฐพงศ์ เทพามาตย์ บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
25 นายพชร สมรูป บริษัท เท็กซ์เคท แพค (ไทยแลนด์) จำกัด
26 นายอธิคม เมทะนี บริษัท เท็กซ์เคท แพค (ไทยแลนด์) จำกัด
27 นายคณิต อินสว่าง Aiphone Communications (Thailand) Co.,Ltd
28 ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ชูวงศ์ บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด
29 นายวิสุทธิ์ ศุทธนสาร บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด
30 นายเอกพล วรรณธนกิจ บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด
31 นายชัยรัตน์ เสวิสิทธิ์ บริษัท เซ็นทรัล เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
32 นายจักรา นราพินิจ โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
33 นายวณิช เจตนาวิชโมกข์ โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
34 นายวิศิษฏ์ศักดิ์ บัวระภา โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
35 นายก้องเกียรติ  พรามสุภา บริษัท สหโรจน์เท็กซ์ไทล์(1991) จำกัด
36 นายนพพร  ชื่นสำอางค์ บริษัท สหโรจน์เท็กซ์ไทล์(1991) จำกัด
37 นายศักดิ์ชัย โต๊ะลุงแก้ว บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
38 นายสุรชัย พลพันธ์ บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
39 นายมงคล มั่นคง บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
40 นายเจษฎา คำพรม บริษัท ควอนทัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
41 นายสมภพ รอดโฉม บริษัท ควอนทัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
42 นายอำนวย สุโพธิ์ บริษัท ควอนทัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
43 นายทรงพล ตะโกเนียม บริษัท เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด
44 นายธนารัตน์ ชมพร บริษัท เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด
45 นายมาด เย็นอารมณ์ บริษัท เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด
46 นายสหรัฐ วรรณา บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
47 นายศิลป์ชัย เติมสุข บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
48 นายเสกสรร ทิพยทัศน์ บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
49 นายประกอบ ฉ่างฉาย บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
50 นายสำรอง โยธาคง บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
51 นายสุทัศน์ อันสา บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
52 นายวรพจน์ มูณีรัตน์ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
53 นายนิพล อุ่นสุทอง บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
54 นายคเณศ ฟื้นผา การไฟฟ้านครหลวง
55 นายภูกจ ศรีคำขัติ การไฟฟ้านครหลวง
56 นายพิพัฒธนกร นัตธนะพิบูลย์ บริษัท ที.เอ.พี แสตนดาร์ด จำกัด
57 นายวโรดม อุไรวรรณ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
58 นายยุทธนา อินทรแปลง บริษัท อีด้า อิเล็กทรอนิดซ์(ประเทศไทย)จำกัด
59 นายวรวุฒิ สันติโรจนกุล บริษัท อีด้า อิเล็กทรอนิดซ์(ประเทศไทย)จำกัด
60 นายสุริยา สุวิทย์ บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)
61 นายทิวากร นุ้ยเนียม บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
62 นายจตุรงค์ ศรเพชรนรินทร์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
63 นายนิรันดร์ บุญจวบ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด