สืบเนื่องจาก ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานและอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน/อาคารควบคุมแล้วประมาณ 7,500 แห่ง ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดให้มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่จะต้องปฎิบัติตามพันธกรณีของ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงาน พ.ศ 2535 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 ทั้งในส่วนด้านบุคลากรของโรงงานและอาคารควบคุม

รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมใหม่เกิดขึ้นอีกประมาณ 2,000 แห่ง ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และอยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน/อาคารควบคุม รวมถึงผู้รับผิดชอบด้านพลังงานใหม่ ที่มีเพิ่มขึ้น และจากการผลประเมินและติดตามผลของ สำนักงานพัฒนาบุคลกรบุคคลด้านพลังาน (สพบ.) พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องพลังงานและยังขาดทักษะในการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน การใช้เครื่องมือวัด รวมถึงการวิเคราะห์หาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกระบานการผลิต และกระบวนการใช้พลังงานของเครื่องจักรหลักในโรงงานและอาคารควบคุมอยู่

ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของอาคารและโรงาน สามารถสำรวจการใช้พลังงานในหน่วยงานของตนว่าพลังงานที่ใช้ในหน่วยงานมีสัดส่วนการใช้พลังงานเป็นอย่างไรและพลังงานส่วนใหญ่สูญเสียในด้านใดบ้าง และจะลดการสูญเสียด้านพลังงานได้อย่างไร

ดังนั้น สพบ.จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวัดวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุสาหกรรมและอาคารธุรกิจขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภาคอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภาคอาคารและโรงงานให้สามารถตรวจวัดวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานของตนได้อย่างถูกต้องและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจวัดวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ปรับปรุงเนื้อหาให้ง่ายต่อการปฎิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตน
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของอาคารและโรงงาน ให้สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานได้ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจของโครงการ

โครงการได้จัดทำคู่มือและสื่อในการฝึกอบรม พร้อมชุดฝึกปฏิบัติงานด้านการตวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงาน และดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรจากโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ที่ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ (ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีวุฒิการศีกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวช. สาขาอุตสาหกรรม) จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัติ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงน กระทรวงพลังงาน