สืบเนื่องจาก ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานและอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน/อาคารควบคุมแล้วประมาณ 8,817 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานควบคุมประมาณ 5,804 แห่ง อาคารควบคุมประมาณ 3,013 แห่ง ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดให้มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 ทั้งในส่วนด้านบุคลากรของโรงงานและอาคารควบคุม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมใหม่เกิดขึ้นอีกประมาณ 2,000 แห่งที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และอยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน/อาคารควบคุม รวมถึงผู้รับผิดชอบด้านพลังงานใหม่ที่มีเพิ่มขึ้น และจากผลการประเมินและติดตามผลของ สพบ. พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องพลังงาน และยังขาดทักษะในการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน การใช้เครื่องมือวัด รวมถึงการวิเคราะห์หาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต และกระบวนการใช้พลังงานของเครื่องจักรหลักในโรงงานและอาคารควบคุมอยู่

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของอาคารและโรงงาน สามารถสำรวจ
การใช้พลังงานในหน่วยงานของตนว่า พลังงานที่ใช้ในหน่วยงานมีสัดส่วนการใช้พลังงานเป็นอย่างไร และพลังงานส่วนใหญ่สูญเสียไปในด้านใดบ้าง และจะลดการสูญเสียด้านพลังงานได้อย่างไร ดังนั้น สพบ. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวัดวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภาคอาคารและโรงงานให้สามารถตรวจวัดวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานของตนได้อย่างถูกต้องและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจวัดวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเนื้อหาให้ง่ายต่อการปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตน
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของอาคารและโรงงาน ให้สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานได้ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจของโครงการ

โครงการจะจัดทำคู่มือและสื่อในการฝึกอบรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรจากโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ที่ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ (ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวช. สาขาอุตสาหกรรม) จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ทั้งนี้หน่วยงานแต่ละแห่งสามารถส่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ไม่เกิน 4 คน โดยการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นด้านการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือวัดด้านพลังงาน และคุ้นเคยกับการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานภายในสถานประกอบการได้ด้วยบุคลากรภายในสถานประกอบการ ทั้งนี้ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมจำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 3 วัน

 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัติ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงน กระทรวงพลังงาน