หลักสูตร

“การตรวจวัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”

โดยจัดฝึกอบรมจำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 3 วัน เป็นการบรรยายทฤษฎี และฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โดยจัดอบรมในส่วนกลาง (กรุงเทพและปริมณฑล) จำนวน 8 รุ่น และส่วนภูมิภาค จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

 รุ่นที่ ประเภท วันที่ฝึกอบรม สถานที่
1 โรงงานอุตสาหกรรม 23-25 พ.ค.61 KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (ภาพการฝึกอบรม คลิ๊ก)
2 โรงงานอุตสาหกรรม 13-15 มิ.ย. 61 สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี (ภาพการฝึกอบรม คลิ๊ก)
3 อาคารธุรกิจ 20-22 มิ.ย. 61 โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ (ภาพการฝึกอบรม คลิ๊ก)
4 โรงงานอุตสาหกรรม 18-20 ก.ค. 61 โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ (ภาพการฝึกอบรม คลิ๊ก)
5 โรงงานอุตสาหกรรม 1-3 ส.ค. 61 KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (ภาพการฝึกอบรม คลิ๊ก)
6 โรงงานอุตสาหกรรม 22-24 ส.ค. 61 สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี(ภาพการฝึกอบรม คลิ๊ก)
7 อาคารธุรกิจ 12-14 ก.ย. 61 KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ(ภาพการฝึกอบรม คลิ๊ก)
8 โรงงานอุตสาหกรรม 3-5 ต.ค. 61 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี(ภาพการฝึกอบรม คลิ๊ก)
9 โรงงานอุตสาหกรรม 24-26 ต.ค. 61 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี(ภาพการฝึกอบรม คลิ๊ก)
10 โรงงานอุตสาหกรรม 14-16 พ.ย. 61 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ สถานที่จัดฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม