ทางโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 10 รุ่น แบ่งเป็นโรงงาน จำนวน  7 รุ่น และอาคาร จำนวน 3 รุ่น โดยในแต่ละรุ่นจะมีการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีจำนวน 1 วัน และภาคปฏิบัติจำนวน 2 วัน

ฐานปฎิบัติสำหรับโรงงานควบคุม

  • ฐานฝึกปฏิบัติระบบอากาศอัด
  • ฐานฝึกปฏิบัติมอเตอร์และปั๊มน้ำ
  • ฐานฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
  • ฐานฝึกปฏิบัติหม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำ

ฐานปฎิบัติสำหรับอาคารควบคุม

  • ฐานฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
  • ฐานฝึกปฏิบัติมอเตอร์และปั๊มน้ำ
  • ฐานฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
  • ฐานฝึกปฏิบัติหม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำ