รายละเอียดการรับสมัคร

  • ฝึกอบรมจำนวน 3 วัน ภาคทฤษฏี 1 วัน และภาคปฏิบัติ 2 วัน
  • ส่งผู้สมัครเข้าฝึกอบรมได้ ไม่เกิน 4 ท่าน/แห่ง
  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรจาก กระทรวงพลังงาน
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ คู่มือการตรวจวัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ

DOWNLOAD แผนที่โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี

DOWNLOAD แผนที่โรงแรมชลอินเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นบุคลากรที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักในโรงงานหรืออาคารควบคุม วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การสมัครเข้าฝึกอบรม

  1. กรอกใบสมัครและติดรูปถ่าย (กรอกข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือเอกสารรับรองด้านวุฒิการศึกษาจากสถานประกอบการ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะพิจารณาผู้สมัครเข้ารับการอบรมที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

โปรดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

599/104 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2192-1847-8
โทรสาร 0-2192-1849

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเพ็ญพักตร์ ฉิมหนู
โทรศัพท์ 0-2192-1847-8 , 089-690-6668 , 081-899-9480
อีเมล consultant@eqs.co.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัคร (PDF.)ใบสมัคร (WORD)