โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้งาน

(ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)

สำนักพัฒนาทรัพยกรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเสริมสร้างความสามารถและศักยภาพด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลัก ของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงาน สำหรับอุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงานสูง เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบอากาศอัด ปั้มน้ำ หม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำ เป็นต้น

การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นด้านการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือวัดด้านพลังงาน และ คุ้นเคยกับการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานภายในสถานประกอบการได้ด้วยบุคลากรภายในสถานประกอบการ


บริหารโครงการโดย บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
www.eqs.co.th

สืบเนื่องจาก ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานและอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน/อาคารควบคุมแล้วประมาณ 7,500 แห่ง ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดให้มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่จะต้องปฎิบัติตามพันธกรณีของ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงาน พ.ศ 2535 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 ทั้งในส่วนด้านบุคลากรของโรงงานและอาคารควบคุม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง


View Project

จัดฝึกอบรม 10 รุ่น แต่ละรุ่นฝึกอบรมจำนวน 3 วัน แบ่งออกเป็นภาคทฤษฏี 1 วัน และภาคปฏิบัติ 2 วัน

  • รุ่นที่ 1 (โรงงานควบคุม) วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ (เต็ม)
  • รุ่นที่ 2 (โรงงานควบคุม) วันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี (เต็ม)
  • รุ่นที่ 3 (อาคารควบคุม) วันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ (เต็ม)
  • รุ่นที่ 4 (โรงงานควบคุม) วันที่ 6-8 กันยายน 2559 โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี (เต็ม)
  • รุ่นที่ 5 (โรงงานควบคุม) วันที่ 20-22 กันยายน 2559 โรงแรมเดอะทวิน กรุงเทพ (เต็ม)
  • รุ่นที่ 6 (โรงงานควบคุม) วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี (เต็ม)
  • รุ่นที่ 7 (อาคารควบคุม) วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ (เต็ม)
  • รุ่นที่ 8 (โรงงานควบคุม) วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ (เต็ม)
  • รุ่นที่ 9 (อาคารควบคุม) วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ (เต็ม)
  • รุ่นที่ 10 (โรงงานควบคุม) วันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ (เต็ม)

View More

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม