โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบอุปกรณ์หลัก เครื่องจักร และเทคโนโลยี

(ว่าจ้างที่ปรึกษาตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)

สำนักพัฒนาทรัพยกรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเสริมสร้างความสามารถและศักยภาพด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลัก ของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงาน สำหรับอุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงานสูง เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบอากาศอัด ปั้มน้ำ หม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำ เป็นต้น

การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นด้านการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือวัดด้านพลังงาน และ คุ้นเคยกับการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานภายในสถานประกอบการได้ด้วยบุคลากรภายในสถานประกอบการ


บริหารโครงการโดย บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
www.eqs.co.th

สืบเนื่องจาก ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานและอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน/อาคารควบคุมแล้วประมาณ 8,817 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานควบคุมประมาณ 5,804 แห่ง อาคารควบคุมประมาณ 3,013 แห่ง ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดให้มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่จะต้องปฎิบัติตามพันธกรณีของ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงาน พ.ศ 2535 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 ทั้งในส่วนด้านบุคลากรของโรงงานและอาคารควบคุม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง


View Project

กำหนดการฝึกอบรม

  • รุ่นที่ 1 (โรงงานอุตสาหกรรม) 23-25 พ.ค.61 KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (จัดอบรมแล้ว)
  • รุ่นที่ 2 (โรงงานอุตสาหกรรม) 13-15 มิ.ย. 61 สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี (จัดอบรมแล้ว)
  • รุ่นที่ 3 (อาคารธุรกิจ) 20-22 มิ.ย. 61 โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ (จัดอบรมแล้ว)
  • รุ่นที่ 4 (โรงงานอุตสาหกรรม) 18-20 ก.ค. 61 โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ (จัดอบรมแล้ว)
  • รุ่นที่ 5 (โรงงานอุตสาหกรรม) 1-3 ส.ค. 61 KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (จัดอบรมแล้ว)
  • รุ่นที่ 6 (โรงงานอุตสาหกรรม) 22-24 ส.ค. 61 สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี (จัดอบรมแล้ว)
  • รุ่นที่ 7 (อาคารธุรกิจ) 12-14 ก.ย. 61 KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (จัดอบรมแล้ว)
รุ่นพิเศษ
  • รุ่นที่ 8 (โรงงานอุตสาหกรรม) 3-5 ต.ค. 61 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (จัดอบรมแล้ว)
  • รุ่นที่ 9 (โรงงานอุตสาหกรรม) 24-26 ต.ค. 61 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (เต็มแล้ว)
  • รุ่นที่ 10 (โรงงานอุตสาหกรรม) 14-16 พ.ย. 61 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (เต็มแล้ว)

สำรองที่นั่งสำหรับโครงการปีงบประมาณ 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

รุ่นที่ 1 (23-25 พ.ค.61)

รุ่นที่ 2 (13-15 มิ.ย. 61)

รุ่นที่ 3 (20-22 มิ.ย. 61)

รุ่นที่ 4 (18-20 ก.ค. 61)

รุ่นที่ 5 (1-3 ส.ค. 61)

รุ่นที่ 6 (22-24 ส.ค. 61)

รุ่นที่ 7 (12-14 ก.ย. 61)

รุ่นที่ 8 (3-5 ต.ค. 61)

รุ่นที่ 9 (24-29 ต.ค. 61)

รุ่นที่ 10 (14-16 พ.ย. 61)